Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym może zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 775 § 3 k.p.) poniżej 25% limitu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) oraz w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

źródło ; http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=993-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne

Powyższy wniosek w zasadniczy sposób zmienia konkluzję siedmiu sędziów SN z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14).

Zgodnie z nowym stanowiskiem SN, pracodawca spoza sektora publicznego, powinien zgodnie z art. 77[5] § 5 kodeksu pracy, uregulować wysokość ryczałtu i diety w dokumentacji wewnątrzzakładowej lub w umowie o pracę, zawartej z  pracownikiem. Brak takiej regulacji powoduje konieczność wypłacana stawek bazowych określonych w rozporządzeniu, zgodnie z limitem 25%.

Należy jednak pamiętać, że o ile Sąd Najwyższy potwierdził prawo przedsiębiorcy do kształtowania ryczałtu noclegowego zgodnie z przepisami kodeksu pracy, to samo orzecznictwo SN z tego roku wskazuje, że zawsze należy mieć na uwadze, czy ustalona w przedsiębiorstwie wysokość ryczałtu nie jest rażąco zaniżona i odpowiada społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu.

 

 
 
 
 

UWAGA !!!!

ZMIANA Stawek wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do pracowników transportu drogowego we FRANCJI.

Krajowe porozumienie zbiorowe pracowników transportu drogowego i pokrewnych usług transportowych

 

 

Dyrektywa 2014/67 / UE dotycząca delegowania została przeniesiona do belgijskiego prawa ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii.

 

Wymogi dotyczące delegowania w Belgii:

• transport międzynarodowy: zwolnieni są pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym, z wyjątkiem przewozów kabotażowych w Belgii
• Dowód zgłoszenia Limosa -1 musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Powinien on obejmować cały czas trwania działalności  w Belgii.
• Jeśli przeprowadzono kilka czynności kabotażowych, deklarację można wprowadzić maksymalnie na rok.
• Należy wyznaczyć osobę do kontaktów na terenie Belgii ( przedstawiciel = osoba fizyczna, podana w formularzu Limosa) 
• Dowód zgłoszenia Limosa-1 musi być dostępny w pojeździe podczas kontroli

Więcej informacji można uzyskać na stronie FPS Social Security: 
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/fr/contact.html

 

źródło; ZMPD